کاریابی آبتین

حامیان ما

خدمات ما

کاریابی و اشتغال

کارجویان برای دریافت مشاوره های تخصصی و معرفی به کار ثبت نام نمایید.
ثبت درخواست

توانا سازی کارجویان

برای برخورداری از مزایای ویژه آموزش در مراکز طرف قرارداد ثبت نام نمایید.
ثبت درخواست

مشاوره های شغلی

کارجویان علاقه مند برای دریافت وقت مشاوره تخصصی روانشناختی و شناسایی کارراهه شغلی ثبت نام نمایند
ثبت درخواست

تامین منابع انسانی

کارفرمایان جهت معرفی کارکنان متناسب با شاخص های مد نظر، ثبت نام نمایید.
ثبت درخواست

حمایت مددجویان

برای مصاحبه‌های تخصصی و هدایت شغلی رایگان در آبتین ثبت نام نمایید.
ثبت درخواست

مشاوره روابط کار

کارفرمایان و کارجویان جهت دریافت وقت مشاوره های روابط کار و پی گیری های بعدی ثبت نام نمایید
ثبت درخواست

بیمه بیکاری

ثبت نام و برقراری بیمه بیکاری بدون مراجعه به اداره کار
ثبت درخواست

مشوق های دولتی

با تصمیمات دولت کارفرمایان به مدت 2 سال از پرداخت حق بیمه معاف اند.
ثبت درخواست

آزاد سازی مدارک تحصیلی

فارغ التحصیلان دانشگاههای سراسری برای آزاد سازی مدارک تحصیلی ثبت نام نمایید.
ثبت درخواست