آذر ۲۲, ۱۳۹۶

خدمات ویژه

خدمات ویژه این موسسه به کارفرمایان ارجمند شامل طراحی مدل شایستگی کارکنان سازمان های رهسپار تعالی و توسعه کانون های ارزیابی کارکنان به منظور انجام آزمون های روانشناختی و مصاحبه های تخصصی منابع انسانی خواهد بود. همچنین کارجویان گرانقدر از خدمات تدوین کارراهه شغلی اختصاصی با شناسایی و هدایت استعداد های فردی آنان در مسیر شغلی متناسب با ویژگیهای شخصی و روانشناختی بهره مند می گردند.